Südafrikanische Botschaft

Botschaft in der Schweiz

Alpenstr. 29

Postfach

3000 Bern 6

Tel.: +41 31 350 13 13

Fax: +41 31 350 13 11

E-Mail:

Webseite: www.southafrica.ch

mbassade d’Afrique du Sud : 26, rue de la Loi, Wetstraat 8eme étage, 1040 Bruxelles, Tél. : (00-32) 02-285-44-00. Fax : 02-285-44-02.Ambassade d’Afrique du Sud : 26, rue de la Loi, Wetstraat 8eme étage, 1040 Bruxelles, Tél. : (00-32) 02-285-44-00. Fax : 02-285-44-02.

X

Réalisation : Agence de communication Pyrameed - Powered by Synergee